Tjänster

Interim management

För effektiva konsultlösningar för längre eller kortare uppdrag på chefs- och specialistnivå.

Interim Management handlar om att hyra in Chefer eller specialister tillfälligt och med kort varsel för specifika och tidsbestämda uppdrag som säkerställer ditt företags fortsatta utveckling.

People360 hjälper företag och offentlig verksamhet att snabbt få en högkvalificerad chef eller specialist med skräddarsydd kompetens. Vi kan erbjuda exakt matchning med rätt konsult för rätt uppdrag, till rätt kostnadsnivå tack vare vårt omfattande konsultnätverk, vår personliga kännedom om våra konsulters kapacitet och långa, gedigna erfarenhet inom sina nischade områden.

Alla våra konsulter är mycket kvalificerade och har förmågan att tillföra kompetens och värde från första dagen på uppdraget och kräver ingen inkörningsperiod.

Vi är öppna och ärliga om kostnader och ersättningar mellan alla parter i våra uppdrag och strävar efter ett långsiktigt samarbete!

Ta gärna kontakt med oss för ett förutsättningslöst samtal om ni är intresserade av att hyra en chef-och eller en specialist av oss eller om ni vill veta mer om vad vi kan erbjuda. People360:s enda uppgift är att för varje behov finna och tillsätta rätt person på rätt plats med kort varsel så din verksamhet inte tappar styrfart.

INTERIM MANAGEMENT

Executive Search

Executive Search är ett av People360s specialistområden

Vi hjälper våra uppdragsgivare att hitta rätt kandidater till företagsledningen, chefs- och nyckelbefattningar.

Våra konsulter har lång erfarenhet av olika verksamheter och affärsmässigt god kompetens och förståelse för det strategiska såväl som det operativa arbetet i företag.

Varje rekryteringsprocess utförs enligt en noggrant utarbetad metodik

Till varje rekryteringsuppdrag utser vi de specialister som har de bästa kunskaperna om branschen och befattningen ifråga, samt det nätverk som erfordras för att ta fram de bästa kandidaterna. People360 arbetar i team i varje uppdrag, efter en strukturerad sökprocess med många olika sökkanaler.

Vi bedömer och selekterar kandidater objektivt baserat på kompetens, erfarenhet, kulturell matchning och förväntad prestation, ALDRIG baserat på ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning.

Vår samlade erfarenhet och ett tydligt bransch- och funktionsfokus gör att vi snabbt kan sätta oss in i varje kunds situation och attrahera, utvärdera och tillsätta rätt person.

Många av våra rekryteringsuppdrag är konfidentiella och visas därför inte via annonser. Under ”Aktuella rekryteringsuppdrag” finner du de utannonserade rekryteringar som vi arbetar med just nu. 

EXECUTIVE SEARCH

SECOND OPINION​​

En investering för framtiden!

Syftet med en second opinion är att vid rekrytering (intern eller extern) få en objektiv extern bedömning av kandidater och ett stöd i er slutliga urvalsprocess.

Rekryteringar är en stor investering för företag. Genom att ta hjälp med en Second Opinion säkrar företaget upp rekryteringsprocessen och minskar risken för felrekrytering.

Vi använder kvalitetssäkrade testverktyg för att mäta kandidatens personliga egenskaper och kapacitet, vi intervjuar kompetensbaserat och ger kandidaten en utförlig teståterkoppling. Därefter får ni vårt utomstående perspektiv på er slutkandidat, både skriftligen och muntligen. Den individ som sökt jobbet hos er får en rättvis och professionell bedömning, och ni får ett väl underbyggt beslutsunderlag.

Vi inleder processen med informationsintervjuer med nyckelpersoner hos Uppdragsgivaren för att förstå rollens innebörd vad det gäller ansvar, befogenheter, arbetsuppgifter och den kravprofil som personen i övrigt skall ha.

För att ytterligare kvalitetssäkra processen och det slutliga urvalet har People360 har ett stort antal verktyg, tester och simuleringsövningar som i en lämplig kombination kan sättas ihop till ett Assessment center.

Vill du veta mer om Second Opinion är du välkommen att skicka en intresseanmälan.

SECOND OPINION​​​

Talent Management

KOMPETENSWORKSHOP

Målsättningen med en kompetensworkshop är välja max 6 stycken avgörande/kritiska kompetenser, för att i en intervju-/bedömningssituation kunna fokusera endast på det som är relevant för tjänsten i fråga.

Ett fel som ofta görs i samband med kravprofiltagning är att ”allt” bedöms som viktigt. Genom att fokusera på tjänstens mest avgörande målsättningar kan man bryta ner kravprofilen i ett fåtal kritiska beteenden. Då blir kandidatbedömningen objektivt mätbar och resultatet jämförbart.

FÖRDELAR

  • Utvecklar en kompetensbaserad modell för tjänsten   som sedan kan användas både vid urval och utveckling.
  • Utvecklar en större förståelse för internt för vad som krävs för att prestera framgångsrikt i den här typen av tjänst.
  • Förbättrar/förfinar beskrivningen av tjänsten för att bättre stämma överens med organisationens mål.

Vi baserar vår kompetensworkshop på Hucamas kompetensramverk. Genom att utvärdera kandidater mot kompetenser som kommer att vara kritiska i arbetet, kan företagen snabbt identifiera dem som högst sannolikt kommer att lyckas i själva arbetet.

ASSESSMENT CENTER

Ett Assessment Center är en sammansättning av flera av de bästa metoderna som man använder när man bedömer en individs kompetens och förmågor. Vi använder Assessment Center i utveckling av medarbetare och chefer samt som ett komplement i rekryteringsprocessen.

Genom att använda ett brett spektrum av väl sammansatta tester och simuleringsövningar är Assessment Center den metod som ger den mest utförliga beskrivningen av en kandidats förmågor och utvecklingspotential och hur en individ kommer fungera i en framtida roll. 

Vi använder flera bedömare för att garantera största objektivitet. 

Assessment av slutkandidater vid rekrytering 

För att ytterligare kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och det slutgiltiga urvalet erbjuder People360 Assessment Center som en utvärdering av kandidaten mot de nyckelkompetenser som företaget beslutat om i genomförd kompetensworkshop alternativt företagets existerande kompetenser för aktuell befattning.

Vill du veta mer om våra olika Assessment Centers är du välkommen att skicka en intresseanmälan.

COACHNING

Behöver du, ditt team eller dina medarbetare hjälp att se saker från ett nytt perspektiv?

Vi erbjuder coaching för chefer, ledare, team och medarbetare och skräddarsyr processen efter din verksamhets utmaningar, mål och vision.

Företag som väljer att investera i personlig coachning får motiverad personal som presterar för att de vill och inte för att de måste. Coachning hjälper människor att hitta sin inre motivation och drivkraft. När alla i ett team får coachning blir effekten större än om bara några får chans till personlig utveckling. Resultatet blir mer drivande och motiverade arbetsteam som tar ett personligt ansvar för sina arbetsuppgifter.

Vill du veta mer om hur coaching kan stärka din verksamhet är du välkommen att skicka en intresseanmälan.

Ledarutveckling genom 360-analys

En 360-analys innebär att en chef får en återkoppling på sitt ledarskap ur ett 360 graders perspektiv; från sina underställda medarbetare, kollegor i samma led, överordnad chef, ev kunder etc. Samtliga respondenter svarar på samma frågor om chefen som utvärderas (kallad fokusperson). Detta sker via en webbaserad enkät. På detta sätt får fokuspersonen en fullständig återkoppling på sin ledarskapsförmåga och hjälp att identifiera styrkor och förbättringsområden.

Utöver att ge en nulägesanalys av ledarskapet i företaget och ett underlag för utveckling kan 360 skapa möjlighet till förbättrad kommunikation och samarbete mellan fokuspersonen och hans/hennes närmaste chef genom att identifiera och ta itu med skillnader i deras uppfattningar om fokuspersonens ledaregenskaper.

En 360-analys görs med fördel på alla ledare inom företaget för att få en bred nulägesanalys kring företagets totala ledarskap med fokus på styrkor och utvecklingsområden. Utöver analysen kan vi vara behjälplig med att skräddarsy en insats för förändringsstöd, för att hjälpa er nå era mål.

Varje ledare som utvärderas får personlig återkoppling kring sin profil där fokus ligger på utvecklingsområden och styrkor i det egna ledarskapet. All återkoppling sker tillsammans med en erfaren coach som både analyserar och diskuterar resultatet tillsammans med fokuspersonen.

Ta kontakt med oss för mer info om hur vi kan hjälpa dig med 360 analys.

Talent management- Business meeting- recruit

VÅRA VÄRDERINGAR

Vi bedömer och selekterar kandidater objektivt, baserat på kompetens, erfarenhet, kulturell matchning och förväntad prestation, aldrig baserat på ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning.

Professionella

Vi agerar i alla lägen med objektivitet, integritet, sekretess, kvalitet och service av högsta standard.

Strategisk Partner

Vi delar information, skapar förståelse och ger värdefullt stöd i alla lägen.

Engagerade

Vi är starkt engagerade och står på tårna för att hjälpa våra kunder bli bäst i världen på det de gör.

Vi behåller entreprenörsandan

I förändringen finns utvecklingen.
Vi är moderna, flexibla och lyhörda och tillsammans med våra kunder och kandidater gör vi skillnad.